ALGEMENE VOORWAARDEN GIESSENCO

 

Voorwaarden van toepassing

1. Op alle met de GiessenCo gesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De navolgende tekst is ook van toepassing op de ter uitvoering van de overeenkomst door GiessenCo ingeschakelde derden.

 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Contractor – GiessenCo, inclusief eventueel ingeschakelde derden.
  • Opdrachtgever – de natuurlijke of rechtspersoon of de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid met wie de Contractor een Overeenkomst heeft gesloten of met wie de Contractor ter zake in onderhandeling is.
  • Partijen – Contractor en Opdrachtgever.
  • Partij is een van de onder Partijen genoemde bedrijven.

 

Omvang verplichtingen

2.1 Met de Contractor gesloten overeenkomsten leiden voor de Contractor tot een inspanningsverplichting waarbij het de Contractor gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van de Contractor verlangd kan worden.

2.2 Als de Contractor voor de uitvoering van een met de Contractor gesloten overeenkomst derden inschakelt, is de Contractor gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren, als de opdrachtgever die derden zelf zou selecteren.

2.3 Voor zover de Contractor voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respectievelijk een participant, is de Contractor uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.

2.4 De Contractor is alleen verantwoordelijk voor de geleverde diensten die gespecificeerd staan in de opdrachtovereenkomst. Zaken die niet gespecificeerd zijn de opdrachtovereenkomst worden geleverd door de Opdrachtgever.

 

Annuleren/ontbinden/opzeggen

3.1 Bij eenzijdige ontbinding van de overeenkomst met de Contractor door de Opdrachtnemer, zonder dat sprake is van een aan de Contractor toerekenbare tekortkoming (het niet-deelnemen aan een activiteit op die datum waarop deze geplaatst is, hierna te noemen “annulering”), geldt het volgende, waarbij annulering schriftelijk dient te geschieden.

3.1.1. Bij annulering is binnen drie maanden voor aanvang is minimaal 15% van de prijs verschuldigd exclusief reeds gemaakte (en nader te specificeren) kosten.

3.1.2. Bij annulering binnen zes weken voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd exclusief reeds gemaakte (en nader te specificeren) kosten.

3.1.3. Bij annulering binnen drie weken voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd.

 

3.2 Als één der Partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere Partij op gewezen te zijn binnen een termijn van twee weken, deze verplichtingen niet binnen vier weken alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende Partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de conform de overeengekomen wijze betaald.

 

Betaling

4.1 De honorering van de door de Contractor geleverde diensten is gebaseerd op dagdeeltarieven. Een dag heeft maximaal drie dagdelen en een dagdeel heeft altijd betrekking op een ochtend, middag of avond. Dagdelen duren maximaal 4 uur.

4.2 Alle door de Contractor opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Betalingen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum verricht te zijn. Bij niet tijdige betaling is een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente, en zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

4.3 Als van Contractor meer dan gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst kan Contractor voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) verlangen.

 

Uitspanning

5. Het is geen der Partijen toegestaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst alsmede binnen een jaar na beëindiging van de overeenkomst personen die vanuit de andere Partij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van een overeenkomst in dienst te nemen of anderszins werkzaamheden te laten verrichten of hiertoe met deze personen te onderhandelen, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.

 

Intellectuele eigendom

6. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door de Contractor ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft de Contractor houder (krachtens licenties van derden) respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voorzover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

 

Aansprakelijkheid

7. Contractor is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade. Voor schade die een direct gevolg is van een aan de Contractor toe te rekenen tekortkoming is de Contractor alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Contractor. Als Contractor gehouden is schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs, gemoeid met de overeenkomst (en bij een duurovereenkomst, voor de duur van één jaar) en de vergoeding zal nimmer meer belopen dan Є 50.000,--.

7.1. Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met de Contractor gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten. De Contractor is op geen enkele wijze enkele wijze verantwoordelijk voor deelnemers fysieke en psychische gesteldheid en zijn zij te alle tijden zelf verantwoordelijk voor deelname.

7.2. In het geval een medische incident plaatsvindt gedurende een activiteit georganiseerd door de Contractor, is de contractor niet aansprakelijk voor het verlenen van Eerste Hulp of enige andere medische verzorging. Contractor kan ook op geen enkele manier aansprakelijk gehouden worden voor de kosten of andere gevolgen.

 

Persoonsregistratie

8. Door het aangaan van een overeenkomst met Contractor wordt aan Contractor toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Contractor uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Contractor zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

 

Force Majeure

9.1. De Contrator is niet aansprakelijk voor het niet voldoen aan een voorwaarde of conditie van het contract, indien en voor zover de totstandbrenging is vertraagd of tijdelijk verhinderd door een Force Majeure feit, zoals hieronder gedefinieerd, die is aangemeld overeenkomstig dit artikel en dat is buiten de controle en niet aan de schuld of nalatigheid van de betrokken Partij en die door uitoefening van redelijke mate van toewijding, de genoemde partij niet in staat is om tegen te bieden.

Voor de toepassing van dit contract alleen de volgende voorvallen zijn overmacht:

9.1.1. Oorlog, invasie, maatregelen van buitenlandse vijanden, vijandelijkheden (of de oorlog is verklaard of niet), daden van terrorisme, burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand van de militaire macht of machtsmisbruik;

9.1.2. Aardbeving, overstroming, brand, explosie en / of andere natuurlijke fysieke ramp, maar met uitzondering van de weersomstandigheden als zodanig, ongeacht de ernst;

9.1.3. Stakingen op nationaal niveau of industriële geschillen op nationaal niveau, of stakingen of arbeidsconflicten door arbeid niet in dienst van de betrokken partij zijn onderaannemers of zijn leveranciers en welke invloed een substantiële of essentiële deel van de goederen;

9.2. In het geval van een Force Majeure feit, zal de partij die nalatig of vertraagd is in de uitvoering van de Overeenkomst de andere partij op de hoogte stellen van de volledige bijzonderheden daarvan en zal alle redelijke inspanningen verrichten om de situatie te verhelpen, zonder vertraging.

9.3. Er zullen geen aanpassing worden gedaan in de honorering wanneer een Force Majeure van toepassing is.

© GiessenCo 2015